eGIM   [ Aplicació de gestió electrònica integral d'expedients de sancions de trànsit ]

PROJECT OVERVIEW

  • 2002 - 2008

Aquesta aplicació té com a objectiu l'automatització del processament i gestió administrativa dels expedients de sancions de trànsit de la empresa BASE, Gestió d'Ingressos, entitat de recaptació de la Diputació de Tarragona. El projecte inclou aspectes molt diverses: signatura electrònica, tractament de terminis, ús concurrent, multi-usuaris, tasques d'execució diferides (nocturnes), impressió de documents oficials de notificació, trameses, escaneig i emmagatzematge dels documents rebuts, sistema electrònic de registre d'entrada, pagament amb bancs, terminal mòbil per a agents de trànsit, comunicació de punts a DGT, etc.

El projecte ha assolit un alt nivell de maduresa, la qual cosa a afavorit l'interès de diversos ajuntaments, com ara l'ajuntament de Tarragona. L'èxit del projecte va ser rotund, ja que va permetre apujar el percentatge d'expedients processats i cobrats de manera considerable.

El programari requereix d'un manteniment evolutiu per tal d'adaptar-los als canvis legals que s'hi puguin produir.

Des d'un punt de vista tècnic, el projecte es va dividir en tres capes: negoci, dades i presentació. Les tecnologies emprades són molt avançades, com ara J2EE, servlets, JSP, XML-XSL. Pel que fa a les eines i servidors: Eclipse IDE, Bea WebLogic AS 8.1, Sun ONE WebServer 6.1, IBM Informix, JBoss EAP, llibreries CatCert, Jreports, etc.