Emma   [ Entorn de desenvolupament EMMA ]

PROJECT OVERVIEW

  • 2000-2002

Realitzat per a normalitzar el sistema de desenvolupament de la empresa Cast-Info, consistia en un conjunt de llibreries Java per als diferents aspectes del desenvolupament. Incloïa un sistema de persistència orientat a objectes semblant a JDO, tot i que amb característiques força més avançades, com ara emprar interfícies i polimorfisme en la definició dels models. També unificava el tractament de les peticions WEB, substituint la necessitat dels servlets per, només, implementació d'una interfície determinada. El sistema d'adreçament es feia de manera automàtica i la WEB s'implementava amb XML que feien crides a classes directament.
En aquest projecte vaig actuar com a director i arquitecte, amb sis persones a càrrec meu.
Dissortadament, el projecte es va veure ultrapassat pel desenvolupament de frameworks de tercers. Les diverses llibreries i entorns de desenvolupament produïts a la comunitat Open Source, van buidar d'objectius el projecte.