RadioBolsa   [ Sistema de difusió d'informació anomenat RadioBolsa ]

PROJECT OVERVIEW

  • 1993-1995

Realitzat a EnWare, SA, per a la Bolsa de Madrid, l'objectiu del qual era la distribució d'informació dels mercats d'aquesta entitat, via radio, als seus clients. El sistema estava dividit en dues parts: l'emissor i el receptor.
Quant a l'emissor, el cor d'aquest era una llibreria feta en llenguatge C++, que proveïa de serveis a capes de més alt nivell, per a emetre els missatges indicats, via port serial, fins al col·lector de radio. El programa d'administració de la informació i de programació de les emissions estava fet amb CLIPPER.
A la part receptora, el senyal es rebia via radio, amb un descodificador que injectava els missatges per port serial.
Un programa resident o TSR, sota MS-DOS, s'encarregava de rebre els missatges i els emmagatzemava en memòria alta o en memòria expandida.
Aquest mateix programa, mitjançant una llibreria auxiliar, donava serveis de lectura de missatges per a un programa de presentació d'informació fet en llenguatge CLIPPER.
La meva tasca, dins el projecte, va ser l'anàlisi, el disseny, la implementació i manteniment d'ambdues llibreries i del programa resident de la part receptora. Un sistema molt semblant fou implementat per a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)