Projecte Confidencial   [ Projecte en C++ i AngularJS ]

PROJECT OVERVIEW

  • 2017

Degut a una qüestió contractual (clàusula de confidencialitat) no puc indicar ni l’empresa ni el nom ni objectiu del projecte.
Les meves funcions van ser d’analista, dissenyador i implementador de software en C++ (C11) i Qt (5.6) per a back-end i les mateixes funcions amb HTML, AngularJS, Bootstrap i Websocket per a front-end.
Les tecnologies aplicades van ser:
• C++ 11
• Qt 5.6
• CMake
• AngularJS 1.6
• angular-ui-router
• angular-local-storage
• bower
• Bootstrap
• Angular-ui-bootstrap 2.5
L’aplicació és de tipus «single-page». La comunicació entre front-end i banck-end es realitza amb WebSockets, amb JSON per a arguments i resposta. Es va implementar un sistema de login amb JWT que se emmagatzemava en «local-storage» del navegador.
Al front-end, vaig haver de crear serveis, rutines d’inicialització i, evidentment, controladors.
Bower se emprava per a la gestió de dependències javascript.
Dues de les pàgines de l’aplicació reben missatges asíncrons del back-end per tal de mostrar uns indicadors. Aquesta comunicació utilitza WebSockets. És a dir, a més del funcionament per demanda de l’usuari (usual), AngularJS també reaccionava a missatges que el back-end enviava sense petició prèvia, canviant indicadors lluminosos, imatges, texts, etc.